POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > O nama > Sektor za granicu

Sektor za granicu


Prati, analizira, usklađuje i organizira provođenje mjera u nadzoru državne granice, u poslovima zaštite zračnog i pomorskog prometa, u kontroli kretanja i boravka stranaca te sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima i skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i drugim državnim tijelima u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada.
 
Radom Sektora za granicu upravlja načelnik/ca.