POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > O nama > Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

 

Sektor pravnih financijskih i tehničkih poslova rješava imovinsko pravne odnose, obavlja kadrovske poslove i skrbi o egzistencijalnim problemima zaposlenika. Za potrebe ustrojstvenih jedinica obavlja nabavu roba, radova i usluga, računovodstvene poslove te skrbi o tekućem održavanju objekata, opreme i tehničkih sustava.        

Radom Sektora upravlja načelnik/ca.